خودکار لکسی تقلبی
 • اولین مشخصه اصلی در این نوع خودکار نوک این خودکار می باشد.
  در لکسی اصل نوک خودکار 3 تکه می باشد ولی در خودکار لکسی تقلبی نوک خودکار یک تکه می باشد.
 
 
خودکار لکسی تقلبی
 • دومین  مشخصه و تفاوت در در پوش خودکار لکسی نمایان است.
  در پوش خودکار لکسی اصل پر رنگ می باشد در حالی که در پوش خودکار لکسی تقلبی کم رنگ و رنگ پریده است .
 
 
خودکار lexi تقلبی
 • یکی دیگر از تفاوت های خودکار  لکسی با تقلبی در اندازه بسته و پرچم  کشور هند است.
   در عکس روبرو کاملا این تفاوت نمایان است.
 
 
تفاوت در رنگ برچسب N5
 • از دیگر تفاوتهای خودکار لکسی اصل با تقلبی
  در رنگ برچسب نصب شده در انتهای خودکار لکسی می باشد .
  همانطور که در عکس روبرو مشاهده می نمایید رنگ برچب N5 نصب شده در انتهای خودکار لکسی اصل به رنگ آبی می باشد
  حال اگر دقت نمایید همان برچسب بر روی خودکار لکسی تقلبی به رنگ قرمز می باشد.